Izvještaj sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 29.02.2024. godine (četvrtak) održali svoju 38. redovnu sjednicu.

Kvorum  

Na zasjedanju 38. sjednice u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 23 vijećnice i vijećnika pa su se stekli svi uslovi za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.

Odustni su bili: Mejrema Purišević, Alen Josipović, Edin Šljivo i Mirsad Tursum

Naknadno su pristupili: Izudin Hrusto, Elvir Delibašić i Miroslav Spasojević

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 21/02/2024 održao sjednicu i utvrdio prijedlog dnevnog reda te razmatrao predstavke:

a) Obavijest o pokrenutoj inicijativi Općinskog vijeća Kakanj

Kolegij je obavijest Stručne službe Skupštine ZDK o pokrenutoj inicijativi primio k znanju.

b) Zahtjev MZ Varda za asfaltiranje dionce puta 

Zahtjev je Kolegij proslijedio Zavodu za planiranje i izgradnju na dalje razmatranje i postupanje.

c) Zahtjev MZ Mramor za trajno rješavanje pristupnog puta

Zahtjev je primljen k znanju.

d) Odgovor Adriatic Metals BiH na dopise JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Odgovor je proslijeđen Vodokomu da se o istom očituje i odgovor dostavi Kolegiju.

e) Poziv kompanije Adriatic Metals BiH na svečano otvaranje rudnika Rupice Vareš

Kolegij je zauzeo stav da se predsjedavajući Vijeća ne odazove pozivu.

f) Obavijest JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o utvrđivanju nove cijene toplotne energije od strane JP EP BiH d.d. Sarajevo

Obavijest je primljena k znanju, uz stav da Grijanje u skladu sa svojim ovlastima poduzima dalje korake.

g) Poziv Savjeta MZ Pope na obilazak lokaliteta „Stupe“ (MZ Pope) na kojem RMU „Kakanj“ planira proširenje rudarskih radova

Poziv Savjeta MZ Pope je primljen k znanju.

h) Zahtjev Savjeta MZ Kakanj II i MZ Pope za održavanje vanredne sjednice Općinskog vijeća na temu hitne obustave miniranja u „Kamenolom Greben“

Kolegij je odlučio da se po pitanju predmetne problematike sazove vanredna sjednica Općinskog vijeća dana 29.02.2024. godine.

Zapisnik

Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Armin Bašić

Komentara na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative nije bilo.

­­­­­­­­­Vijećnička pitanja su postavili: Marcela Ravlija, Sabit Čehajić, Dževdet Huskić, Adis Mrkonjić, Namir Talić, Amar Selimović i Adnan Čobo.

Vijećničke inicijative su podnijeli: Armin Bašić, Marcela Ravlija, Dževdet Huskić, Mediha Mamela, Branko Češljić, Kenan Kozlo, Elvir Delibašić, Namir Talić, Adis Mrkonjić, Amar Selimović, Vinka Aletović, Adnan Čobo, Sabit Čehajić, Mujo Fafulić i Slaven Katičić.

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz napomenu da je pristigao još jedan materijal od Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – „Prijedlog odluke o nabavci nekretnine“ i predlažio da se isti razmatra kao 4. tačka dnevnog reda.

Rasprava: Vinka Aletović je predložila da se u dnevni red uvrsti tačka „Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove Savjeta mjesne zajednice Željeznička Stanica“, što nije dobilo potrebnu većinu.

Prijedlog nije prihvaćen sa 15 glasova za, bez glasova protiv i 11 glasova uzdržan.

Prihvaćen je prijedlog dnevnog reda predsjedavajućeg i to sa 26 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za finansije

Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu sa 26 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Komisija za utvrđivanje kriterija, postupku, načinu davanja i izmjene naziva ulica, trgova …

Izvjestilac: Sedin Karahodžić, predsjednik Komisije

Rasprava: U diskusiji su učestvovali: Marcela Ravlija, Mediha Mamela, Armin Bašić, Dževdet Huskić, Slaven Katičić, Sabit Čehajić, Adnan Čobo i Safet Šahman. 

Vijećnici Huskić i Čehajić su predložili da se odgodi izjašnjenje po tački dnevnog reda, što nije dobilo potrebnu većinu sa 9 glasova za, 11 glasova protiv i 6 glasova uzdržan.

Nakon toga se glasalo o prijedlogu Odluke što nije dobilo potrebnu većinu sa 1 glasom za, 14 glasova protiv i 11 glasova uzdržan.

3. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora bez naknade

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Odluku o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora bez naknade sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

4. Prijedlog odluke o nabavci nekretnine

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Odluku o nabavci nekretnine sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

5. Prijedlog programa rasporeda sredstava za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2024. godinu        

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Program rasporeda sredstava za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2024. godinu sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

6. Prijedlog programa rasporeda sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Program rasporeda sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2024. godinu sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

7. Davanje saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za  2024. godinu

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj

Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU i Sanda Hasagić-Terzić, predsjednica UO JU

Rasprava: Adnan Čobo.

Nakon diskusije Vijeće nije dalo saglasnost na Program rada i Finansijski plan JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2024. godinu sa 12 glasova za, bez glasova protiv i 13 glasova uzdržan.

8. Davanje saglasnosti na Finansijski plan JU za predškoski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2024. godinu

Predlagač: UO JU „Mladost“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Mladost“ Kakanj

Izvjestilac: Azra Čišija, direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Zaključak o davanje saglasnosti na Finansijski plan JU za predškoski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2024. godinu sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

9. Davanje saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim planom za 2024. godinu

Predlagač: UO JU „Centar za socijalni rad“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Centar za socijalni rad“ Kakanj

Izvjestilac: Fakir Ajdinović, direktor JU i Samir Husika, predsjednik UO JU

Rasprava: Slaven Katičić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim planom za 2024. godinu sa 20 glasova za, bez glasova protiv i 4 glasa uzdržan.

Vijećnik Fakir Ajdinović se izuzeo od glasanja.

10. Razmatranje Informacije o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2023. godini

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba civilne zaštite

Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Dževdet Huskić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2023. godini sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

11. Razmatranje Informacije o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-decembar 2023. godine

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“

Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“

Izvjestilac: Aldin Čatić, direktor Udruženja

Rasprava: Namir Talić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak o primanju k znanju Informacije o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-decembar 2023. godine sa 19 glasova za, bez glasova protiv i 4 glasa uzdržan.

12. Razmatranje Informacije o rješavanju problematike gradske zelene pijace

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Armin Bašić.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća radi usaglašavanja zaključaka.

Nakon pauze Vijeće je glasalo o ponuđenim modalitetima rješavanja problematike gradske zelene pijace, te je usvojilo Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o kupoprodaji zaključenog između TD „NOVA TRGOVINA-S“ d.o.o. Kakanj kao kupca i Općine Kakanj kao prodavca.

Zaključak je usvojen s 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

Nakon toga je Vijeće usvojilo Zaključak kojim se Informacija o rješavanju problematike gradske zelene pijace prima k znanju, te se ovlašćuje Općinski načelnik za zaključenje i potpisivanje notarski obrađenog sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji, broj: OPU:318/2017 od 14.12.2017. godine, zaključenog između TD „NOVA TRGOVINA-S“ d.o.o. Kakanj kao kupca i Općine Kakanj kao prodavca, u skladu sa uslovima i zahtjevima TD „NOVA TRGOVINA-S“ d.o.o. Kakanj, navedenim u Informaciji o rješavanju problematike gradske zelene pijace.

Zaključak je usvojen s 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

Sjednica se završila u 13:50 h.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA     

     

     

   

  

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin