Izvještaj sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas je Općinsko vijeće održalo 4. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na današnjoj sjednici u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 26 vijećnika i vijećnice te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.
Odsutni su bili: Aldin Šljivo,  Vinka Aletović i Branko Češljić. Naknadno je pristupio Mugdin Gorak.

Zapisnik
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

-Komentare na dostavljene odgovore  vijećnička pitanja i inicijative su dali: Dževdet Huskić, Eldin Mijoč, Behija Kulović, Sabit Čehajić i Armin Bašić.
-Vijećnička pitanja po postavili: Mejrema Purišević, Dževdet Huskić, Eldin Mijoč, Behija Kulović, Armin Bašić i Fakir Ajdinović.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Eldin Mijoč, Armin Bašić, Enver Merdić, Safet Šahman, Mediha Mamaela, Edin Aliefendić,  Ahmed Begić,  Izudin Puščul i Fakir Ajdinović. 

Dnevni red
Predsjedavajući je za sjednicu predložio dnevni red po pozivu koji nije usuglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 17.02.2021. godine. 

U raspravi o dnevnom redu su učestvovali: Ahmed Begić i Slaven Katičić. Ahmed Begić je tražio da se na pauzi održi sastanak Komisije za Statut i propise te da utvrdi da li je predloženi dnevni red u skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća.
Uslijedila je pauza u radu Vijeća na prijedlog kluba vijećnika SDP-a.
Nakon pauze riječ je dobio Eldin Mijoč. 
U daljoj diskusiji su učestvovali Slaven Katičić i Dževdet Huskić. Vijećnik Huskić je predložio da se tačka Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju  osnovnog kapitala skine s dnevnog reda, što nije dobilo većinu sa 2 glasa za, 18 protiv i 6 uzdržanih. 

Vijeće je usvojilo dnevni red sa 18 tačaka sa 20 glasova za, 2 protiv i 4 uzdržana. 

1.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za period  01.01-31.12.2021. godine sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, pregledom amandmana i prijedloga na Nacrt budžeta i Mišljenjem Ministarstva finansija ZDK o prihodima u Nacrtu budžeta
2.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2021. godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Behija Kulović, Mujo Fafulić, Sabit Čehajić , Slaven Katičić i Armin Bašić. 
Odgovore i obrazloženja na pitanja, amandmane i prijedloge dao je općinski načelnik, Mirnes Bajtarević. 
Vijeće je usvojilo Budžet za 2021. godinu sa 18 glasova za, 3 protiv i 5 uzdržanih. 
Nakon toga i Odluku o izvršrenju Budžeta sa 19 glasova za, 3 protiv i 5 uzdržanih. 

3.Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju  osnovnog kapitala 

Predlagač: Skupština JP Vodokom doo Kakanj
Obrađivač: Skupština JP Vodokom doo Kakanj
Izvjestilac: Fahrudin Topalović, predsjednik Skupštine JP i Haris Veispahić, direktor JP
Uvodno izlaganje dao je Haris Veispahić, direktor JP. 
U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, 2 protiv i 5 uzdržanih. 

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju poduzetničke zone „Modrinje“ općina Kakanj 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Privredni savjet

U diskusiji su učestvovali: Eldin Mijoč, Slaven Katičić. 
Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan. 

5.Prijedlog zaključka o usvajanju Akcionog plana razvoja općine Kakanj za 2021.godinu 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje:Privredni savjet

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Pojašnjenja je dao pomoćnik općinskog načelnika, Mirza Fazlić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak sa 23 glasa za, niko proitiv i 2 uzdržana. 

6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za 3 protiv i 4 uzdržana. 

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za poticaje u poljoprivredi za 2020.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržanih.

8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za poticaje razvoja poduzetništva i obrta  za 2020.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana. 

9.Prijedlog odluke o davanju naziva sportskoj dvorani u Kaknju

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Izudin Puščul i Dževdet Huskić. Vijećnik Puščul je predložio da Vijeće oda počast Anesu Begiću, minutom šutnje ili učenjem Fatihe, što su vijećnici i i vijećnice i učinili. Vijećnik Huskić je predložio da se ubuduće, prilikom davanja naziva ostalim objektima u Kaknju omogući javna rasprava kako bi se i šira   javnost uključila. Vijeće je usvojilo Odluku sa ovim zaključkom sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

10.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija i garaže vatrogasanog doma Doboj Udruženju „Vatrogasno društvo Kakanj“ Kakanj

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo odluku sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan. 

11.Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, niko proitv i uzdržan.

12.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj za 2020.godini

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović  a nakon diskusije  Vijeće je primilo Informaciju k znanju sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan. 

13.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Mirsada Čaluk, predsjednica UO i Helmina Murtić, direktorica JU
Stav i mišljenje: Stav Službe za finansije, Stav Službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu…) Komisija za budžet i finansije i Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji su učestvovali Behija Kulović, Dževdet Huskić i Slaven Katičić. U diskusiji je učestvovao i općinski načelnik. Na kraju je Vijeće dalo saglasnost na Odluku uz zaključak da se u narednom periodu i dalje radi na poboljšanju standarad uposlenika ove JU sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan. 

14.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2021.godinu i Finansijski plan za 2021.godinu

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Izvjestilac: Delila Rajkić, predsjednica UO i Senad Čišija, direktor JU
Stav i mišljenje: Stav Službe za finansije, Stav službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu

Vijeće nije diskutovalo o ovoj tačci i usvolilo je Zaključak sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan.

15.Prijedlog rješenja o razrješenju Adisa Spahića, predsjednika Komisije za ekologiju
16.Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za ekologiju 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učetvovao i Vijeće je Rješenje o razrješenju usvojolo sa 23 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan, a Rješenej o imenovanju Delile Nokto sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

17.Informacija o radu  Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ (juli-decembar 2020) 

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, direktor Udruženja – nije bio prisutan
Stav i mišljenje: Privredni savjet

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 17 glasova za, 2 protiv i 5 uzdržanih. 

18.Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Policijska stanica Kakanj
Obrađivač: Policijska stanica Kakanj
Izvjestilac: Vahidin Topalović, komandir Policijske stanice Kakanj

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo jednoglasno. 

Predsjedavajući  se zahvaljuje svim prisutnim i zaključuje rad 4. redovne sjednice Općinskog vijeća u  12:10  sati, čestita 1.mart – Dan nezavisnosti BiH i 8. mart – Dan žena.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin