Izvještaj sa 41. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 31/05/2024 sa početkom u 9:00 sati održalo svoju 41. redovnu sjednicu.

KVORUM

Na zasjedanju 41. sjednice u trenutku utvrđivanja kvoruma bila su prisutna 23 vijećnika i vijećnice pa su se stekli svi uslovi za validan rad i odlučivanje Općinskog vijeća.

Odsutni su bili: Kenan Kozlo, Mugdin Gorak, Dževdet Huskić, Adnan Čobo i Namir Talić.

Naknadno su pristupili: Enver Merdić i Džemal Bečirhodžić.

ZAPISNIK
Zapisnik sa 40. redovne sjednice OV usvojen je bez rasprave, jednoglasno sa 24 glasa za.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentara na dostavljene odgovore na  vijećnička pitanja i inicijative nije bilo.

 • Vijećnička pitanja su postavili: Marcela Ravlija, Safet Šahman, Slaven Katičić, Branko Češljić, Mediha Mamela.
 • Vijećničke inicijative su podnijeli: Vinka Aletović, Marcela Ravlija, Amar Selimović, Branko Češljić, Elvir Delibašić, Safet Šahman, Adis Mrkonjić i Nerma Aliefendić.

DNEVNI RED
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu a u skladu sa zaključkom Kolegija Općinskog vijeća službe su pripremile i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća te se isti predložio kao 3.tačka dnevnog reda.

U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo ovakav prijedlog dnevnog reda jednoglasno sa 24 glasa za i raspravljalo o 11 tačaka.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2024. godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji su učesvovale: Marcela Ravlija i Vinka Aletović.

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana, a  Izvještaj sa 19 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Emir Zaimović, sekretar Općinskog vijeća – po ovlaštenju

 U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

 1. Prijedlog odluke o osnivanju Turističke zajednice općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovale: Marcela Ravlija i Vinka Aletović.

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 25 glasova za.

 1. Prijedlog odluke o usvajanju Elaborata – Sanitarno zaštitne zone za izvorište „Devetaci“ u Tršću, općina Kakanj
 2. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta „Devetaci“ u Tršću, općina Kakanj

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku o usvajanju elaborata jednoglasno sa 25 glasova za, a Odluku o zaštiti izvorišta sa Izvještajem o provedenoj raspravi, također, jednoglasno sa 25 glasova.

 1. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

 U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan. 

 1. Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2023. godine

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU i Azra Čišija, direktorica JU

 U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 25 glasova za. 

 1. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim izvještajem za 2023. godinu

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Samir Husika, predsjednik UO JU i Fakir Ajdinović, direktor JU

U diskusiji je učestvovala Marcela Ravlija, a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 24 glasa za. Fakir Ajdinović se izuzeo od glasanja.

 1. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
 2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Mediha Mamela, predsjednica Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je jednogasno sa 25 glasova za privremeno imenovalo Zorana Jozinovića za člana Skupštine JP „Vodokom“ i sa istim brojem glasova Milijanu Terzić za predsjednicu NO JU.

 Sjednica se završila u 10:10.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA               

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin