Izvještaj sa 42. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 27/06/2024 godine (četvrtak) održalo svoju 42. redovnu sjednicu.

Kvorum:
U trenutku utvrđivanja kvoruma na sjednici je bilo 26 vijećnika i vijećnica.
Naknadno je  pristupio Enver Merdić.
Nisu bili prisutni: Alen Josipović, Ahmed Begić i Adnan Čobo.

Zapisnik
Primjedbu na zapisnik imala je Marcela Ravlija.
Zapisnik sa 41. redovne sjednice OV zajedno sa primjedbom usvojen je jednoglasno sa 26 glasova za.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentare na dostavljna mišljenja na vijećničke  inicijative su dali: Marcela Ravlija i Armin Bašić.

Vijećnička pitanja su postavili: Dževdet Huskić, Marcela Ravlija, Branko Češljić, Safet Šahman i Sabit Čehajić.

Vijećničke inicijative su podnijeli: Nerma Aliefendić, Mejrema Purišević, Mugdin Gorak, Armin Bašić, Kenan Kozlo, Izudin Hrusto, Dževdet Huskić i Marcela Ravlija.

Dnevni red
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu i rekao da je u međuvremenu je pristigao dodatni materijal “Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj za period  2024 – 2028 godinu” te predložio da se uvrsti kao 2.tačka dnevnog reda.
U diskusiji je učestvovao Sabit Čehajić i predložio da se u dnevni red uvrsti tačka o problematici odlaganja otpada na lokaciji Bare. Vijeće se izjasnilo o prijedlogu vijećnika Čehajića glasanjem niko za, 8 protiv i 16 uzdržanih, obzirom da nije bilo materijala o prijedlogu.
Vijeće je usvojilo dnevni red po prijedlogu predsjedavajućeg sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

  1. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – zamjene nekretnina između Općine Kakanj i Centrotrans d.d. Sarajevo

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić.

Vijeće je usvojilo Odluku sa 26 glasova za, niko protiv i uzdržan.

  1. Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj za period 2024 – 2028 godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Ibrahim Kulović, ispred Službe

U diskusiji o ovoj tački dnevnog reda nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno sa 26 glasova za. 

  1. Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2023.godinu

Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj 
Izvjestilac: Muamer Čelebić, direktor JP

U diskusiji su učestvovali Marcela Ravlija i Dževdet Huskić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za, 3 protiv i 5 uzdržanih.

  1. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2023.godinu

 Predlagač: Policijska stanica Kakanj
Obrađivač: Policijska stanica Kakanj
Izvjestilac: Kenan Zaimović, komandir PS

U diskusiji su učestvovali Dževdet Huskić i Vinka Aletović, a nakon rasprave Vijeće je Informaciju primilo k znanju jednoglasno sa 27 glasova za.

  1. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
  2. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Mediha Mamela, predsjednici komisija

Predsjednica Komisije je iznijela prijedlog Komisije za sastav Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina: Esmir Čobo – predsjednik, Elmir Škulj i Teofil Gavrić – članovi i, pošto nije bilo diskusije, Vijeće je usvojilo Rješenje sa 18 glasova za, niko protiv i  7 uzdržanih.

Vijeće je po listi uspješnih kandidata Komisije za izbor u regulirane organe i prijedlogu Komisije za izbor i imenovanje za predsjednicu Nadzornog odbora JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj imenovalo Amru Veispahić sa 18 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih.

 Sjednica se završila u 10:33’.

 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA     

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin