Izvještaj sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je danas sa početkom u 10:00 sati u kino-sali JU KSC Kakanj održalo 6. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 29 vijećnica i vijećnika čime su se ispunili svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskog vijeća. Odsutan je bio Nedim Mušija (SDA).

Zapisnik
Izjašnjavanje o zapisniku sa 5. sjednice Općinskog vijeća odgođeno je za narednu sjednicu kako bi se isti uskladio po primjedbi vijećnika Mijoča. 

Vijećnička pitanja i inicijative
-Komentare na dostavljene odgovore vijećnička pitanja su dali: Nerma Aliefendić, Dževdet Huskić i Aldin Šljivo.
-Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative je dao: Ahmed Begić.
-Vijećnička pitanja su postavili: Dževdet Huskić, Armin Bašić, Eldin Mijoč, Aldin Šljivo, Safet Šahman, Vinka Aletović,  Sabit Čehajić, Behija Kulović, Edin Aliefendić i Slaven Katičić. 
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Slaven Katičić, Edin Aliefendić, Armin Bašić, Ahmed Begić, Sabit Čehajić, Behija Kulović,  Nerma Aliefendić, Eldin Mijoč, Safet Šahman, Dževdet Huskić i Aldin Šljivo. 

Dnevni red
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu uz dodatni materijal koji je u međuvremenu pristigao: prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021. godinu.  U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon rasprave  Vijeće je usvojilo dnevni  red sa 24 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana. 

1.Prijedlog odluke o umanjenju naknade na ime korištenja javne površine za ljetne bašte na području općine Kakanj za 2021.godinu zbog trajanja pandemije (COVID 19)
Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusii je učestvovao Eldin Mijoč. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 29 glasova  za, bez glasova protiv i uzdržan.

2.Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj
3.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učetvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za, niko protiv i uzdržan. Također, Vijeće je jednoglasno usvojilo i Rješenje sa 29 glasova za. 

4.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
5.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-31.12.2020.godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali: Eldin Mijoč, Dževdet Huskić, Aldin Šljivo, Slaven Katičić i Edin Aliefendić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta sa 18 glasova za, 4 protiv i 6 uzdržanih, izvještaj o izvršenju TBR sa 18 glasova za, 4 protiv i 6 uzdržanih.

6.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Faruka Zaimovića iz Kaknja
7.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Edina Čobe iz Kaknja
8.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Melihe Zahirović iz Kaknja

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je sva tri rješenja usvojilo sa 29 glasova za.

9.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020.godinu
Predlagač: Općinsko pravobranilaštvo
Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo
Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica

I diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 za, niko protiv i 2 uzdržana.

10.Davanje saglasnosti na Odluku UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje Kakanj o usvajanju Finansijskog plana JU za 2021.godinu
Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU, i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće j e dalo saglasnost sa 23 glasa za, 4 protiv i 2 uzdržana. 

11.Davanje saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj
Izvjestilac: Muamer Čelebić, v.d. direktora JP, i Amel Gačić, predsjednik Skupštine JP

U diskusiji je učestvala Behija Kulović i predložila zaključak da se u rebalansu Budžeta Općine Kakanj predvidi 450.000KM za sedmogodišnji ekološki projekt za subvencije za poboljšanje kvaliteta zraka na području općine. Također, u diskusiji su učestvovali i Branko Češljić i Dževdet Huskić. Vijećnik Češljić je predložio zaključak za izradu novog tarifnog sistema. Vijećnik Huskić je predložio izmjenu Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja i njeno usklađivanje sa Zakonom o zaštiti potrošača.  Odgovore na pitanja i pojašnjenja u vezi Izvještaja dao je općinski načelnik, Mirnes Bajtarević, obzirom da je u izvještajnom periodu obnašao funkciju direktora ovog JP. Vijeće je usvojilo Izvještaje sa 17 glasova za, 3 protiv i 6 uzdržanih. 

Vijeće se izjašnjavalo o zaključcima vijećnice Kulović sa 9 glasova za, niko protiv i 18 uzdržanih, vijećnika Češljića sa 9 za, niko protiv i 18 uzdržanih, a vijećnika Huskića sa 10 glasova za, niko protiv i 17 uzdržanih. 

12.Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i niko uzdržan. 

13.Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj
14.Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvao i Vijeće je usvojilo Rješenje o razrješenju sa 24 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan, niko protiv i niko uzdržan,  imenovalo novog predsjednika Komisije –  Adnana Čobu sa 24 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana. 

15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 5 uzdržanih. 

Predsjedavajući se zahvaljuje svim prisutnim i zaključuje rad 6. redovne sjednice Općinskog vijeća, čestita nastupajući Vaskrs i Bajram.

Sjednica se završila u 13:15.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin