Izvještaj sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 31/05/2021.godine sa početkom u 9:00 sati u maloj sali JU KSC Kakanj održalo 7.redovnu sjednicu. 

KVORUM
Na sjednici je, u trenutku utvrđivanja kvoruma,  bilo prisutno 23 vijećnice i vijećnika  a odsutni su bili Safet Šahman, Nedim Mušija i Mugdin Gorak a naknadio su pristupili: Džemal Bečirhodžić,  Ahmed Begić, Branko Češljić i Enver Merdić.

ZAPISNIK
Zapisnik sa 5. sjednice usvojen je bez primjedbi, a zapisnik sa 6.sjednice vraćen je na doradu uz primjedbe vijećnice Kulović (izostavljene dvije inicijative,  vijećnika Huskića i njena) i vijećnika Huskića (tražio da se cijela njegova diskusija vezana za Izvještaj o poslovanju JP “Grijanje” prenese u zapisnik, kao i da se konstatira da nije dobio odgovor).

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE
Komentare na dostavljene odgovore  vijećnička pitanja  su dali: Armin Bašić, Dževdet Huskić i Vinka Aletović. 

Vijećnička pitanja su postavili: Behija Kulović, Armin Bašić, Eldin Mijoč, Mujo Fafulić, Branko Češljić, Dževdet Huskić.

Vijećničke inicijative su pokrenuli: Sabit Čehajić, Edin Aliefendić, Behija Kulović, Branko Češljić, Izudin Puščul, Dževdet Huskić, Namir Talić i Enver Merdić.

DNEVNI RED
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz napomenu da su pristigli i materijali – prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izrade izmjena  i dopuna Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030 (2. tačka), prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Općinske izborne komisije (7. i 8. tačka). Također, stigao je i Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije (9.tačka). Vijeće je uvrstilo i ove tačke u dnevni red i danas raspravljalo o 10 tačaka. 

U diskusiji o dnevnom redu nije niko učestvovao i Vijeće je dnevni red usvojilo sa 20 glasova za, bez glasova potiv i uzdržan.

1.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026.
2.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog  plana Kaknja 2010-2030.

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjetilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije i obrazloženja pomoćnika Fazlića, Vijeće je usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026 sa 20 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana, a Odluku o  izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog  plana Kaknja 2010-2030. sa 21 glasom za, niko protiv i 4 uzdržana. 

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje podzemnih kontejnera u Kraljevoj Sutjesci

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjetilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 23 za, niko protiv  i uzdržan.  

4.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora bez naknade

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjetilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji  je učestvovao Mujo Fafulić  i nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 za, niko protiv  i uzdržan.

5.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Seada Kobilice iz Kaknja

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjetilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje sa 25 za, niko protiv  i uzdržan.

6.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2021. godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjetilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije i obrazloženja pomoćnika Berbića, Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, 3 protiv i niko uzdržan. 

7.Prijedlog odluke o razrješenju članova OIK-a
8.Prijedlog odluke o imenovanju članova OIK-a

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjetilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko  učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku o razrješenju Mirze Smajića i Almira Imamovića sa 20 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana, a Odluku  o imenovanju Ernada Čizmića i Mirze Imamovića sa 18 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih.

9.Izvještaj Komisije o provođenju postupka licitacije-prodaje zemljišta u Kaknju

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjetilac: Adnan Čobo, predsjednik Komisije

U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč, Dževdet Huskić, Slaven Katičić i Edin Aliefendić. Također, pojašnjenja i odgovore na pitanja su dali, predsjednik Komisije, Adnan Čobo i, općinski načelnik, Mirnes Bajtarević. Nakon iscrpljene diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih. Također, Vijeće je zaključkom utvrdilo i naknadu članovima Komisije –  predsjedniku 150KM, a članovima  po 100KM.

10.Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2020. godine

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj  
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj  
Izvjetilac: Helmina Murtić, direktorica JU, i Munevera Šehović, članica UO JU

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović. 

Nakon diskusije i obrazloženja direktorice Murtić, Vijeće je usvojilo izvještaj sa 21 glasom za, niko protiv i 6 uzdržanih. 

Predsjedavajući  se zahvalio svim prisutnim i zaključio rad 7. redovne sjednice Općinskog vijeća u 10:53’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE  OPĆINSKOG VIJEĆA        

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin