Izvještaj sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je danas sa početkom u 9:00 sati održalo 8. redovnu sjednicu.

KVORUM
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno  26 vijećnica i vijećnika. Odsutni su bili: Izudin Pušćul, Ahmed Begić i Nedim Mušija, a naknadno je pristupio Mugdin Gorak.

ZAPISNIK

Zapisnici sa 6. i 7. sjednice Općinskoga vijeća usvojeni su bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

  • Komentari na dostavljene odgovore vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić, Aldin Šljivo, Eldin Mijoč i Mujo Fafulić. 
  • Komentara na dostavljna mišljenja na vijećničke inicijative nije bilo.
  • Vijećnička pitanja su postavili: Behija Kulović, Eldin Mijoč, Armin Bašić, Dževdet Huskić,  Vinka Aletović, Branko Češljić   i Aldin Šljivo.
  • Vijećničke inicijative su podnijeli: Mejrema Purišević, Edin Aliefendić, Nerma Aliefendić, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Eldin Mijoč, Vinka Aletović, Aldin Šljivo, Sabit Čehajić  i Armin Bašić.

DNEVNI RED
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz napomenu da su pristigli i materijali – prijedlog odluke o pridruživanju Općine Kakanj inicijativi za regije sa čistim zrakom /The Clean Air Region Initiative (CARI) Sekreterijata energetske zajednice (5. tačka), prijedlog odluke o davanju saglasnosti Udruženju „Oslonac“ iz Tešnja za izgradnju stambenog objekta-kuće na zemljištu u vlasništvu državne svojine za porodicu Almina Mašića kao osobe sa invaliditetom i prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nermina Karzića iz Kaknja (7. i 8. tačka). Materijali su vijećnicima dostavljeni elektronski ranije.

U diskusiji o dnevnom redu nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo dnevni red od 13 tačaka sa 26 glasova za, niko protiv i uzdržan.

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali  Dževdet Huskić, Edin Aliefendić,  Aldin Šljivo  i Eldin Mijoč. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, 4 protiv i 3 uzdržana, a zaključak – da se apeluje na kakanjske studente da apliciraju na stipendiju Ministarstva obrazovanja ZDK 2020/21, a onda će se na osnovu završenog konkursa napraviti procjena o sredstvima potrebnim za određeni broj stipendija za studente koji nisu ostvarili ovo pravo u skladu sa finansijskim mogućnostima Budžeta.  Podrobniju informaciju studenti će dobiti preko službene stranice Općine – sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

3. Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta 2022-2024.

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji o ovoj tački dnevnog reda  nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 24 glasa za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

4. Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj sa izvještajem vanjskog revizora za 2020.godinu

Predlagač: Skupština JO „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JO „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Fahrudin Topalović- predsjednik Skupštine i Haris Veispahić – direktor JP

U diskusiji su učestvovali Behija Kulović, Vinka Aletović, Mediha Mamela i Dževdet Huskić. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, niko protiv i 6 uzdržanih. 

5. Prijedlog odluke o pridruživanju Općine Kakanj inicijativi za regije sa čistim zrakom /The Clean Air Region Initiative (CARI) Sekreterijata energetske zajednice

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Adnan Čobo, Eldin Mijoč, Slaven Katičić i Edin Aliefendić. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 21 glasom za, niko protiv i 5 uzdržanih. 

6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u MZ Modrinje

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Vinka Aletović i Dževdet Huskić.

Vijeće je nakon diskusije Odluku usvojilo sa 26 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Udruženju „Oslonac“ iz Tešnja za izgradnju stambenog objekta-kuće na zemljištu u vlasništvu državne svojine za porodicu Almina Mašića kao osobe sa invaliditetom

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluk uusvojilo jednoglasno sa 26 glasova za. 

8.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nermina Karzića iz Kaknja

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo jednoglasno. 

9. Prijedlog odluke o razrješenju člana Općinske izborne komisije 

Predlagač: na lični zahtjev
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je uvojilo Odluku o razrješenju sa 21 glasom za, niko protiv i 5 uzdržanih.

10. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 20 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih.

11. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Kakanj sa Izvještajem o materijalno –finansijskom poslovanju za period 01.01-31.12.2020.godine

12. Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestioci: Nisvet Trako – predsjednik UO JU i Mirsad Tursum – direktor JU. 

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu  ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali: Izudin Hrusto, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Aldin Šljivo i Safet Šahman.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 19 glasova za, 4 uzdržana i niko protiv, a Plan sa 19 glasova za, bez glasova za i 5 uzdržanih. (Vijećnik Tursum se uzdržao od glasanja.)

13. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i informacija o epidemijama u 2020. godini sa posebnom informacijom o epidemiji Covid 19 u 2020/21

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestioci:  Mirsad Tursum – direktor JU i Ibrahim Aličković – šef HES-a. 

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović,  Aldin Šljivo i Dževdet Huskić.  

Nakon diskusije Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 17 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana. 

Predsjedavajući se zahvalio svim prisutnim i zaključio rad 8. redovne sjednice Općinskog vijeća u 14:15.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin