Javni poziv: “Regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama u 2022. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2022. godinu, broj: 01/1-15-51/22 od 28.02.2022. godine Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

“Regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama u 2022. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj”

Pozivaju se poduzetnici i obrtnici registrovani na području općine Kakanj, koji nemaju obaveza po osnovu javnih prihoda, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama u 2022. godini (osim leasinga, revolving kredita i kontokorentnog kredita) i to isključivo korištene radi ulaganja u registrovanu djelatnost korisnika kredita.

Ovom vrstom podsticaja Općina Kakanj će regresirati uplaćene kamate za kredite odobrene u komercijalnim bankama. Za kredite u iznosu od 5.000,00 KM – 50.000,00 KM Općina će  refundirati kamate u iznosu 100%, a za kredite od 50.000,00 KM – 100.000,00 KM u iznosu 50% od ukupno uplaćenih kamata. Kamata se regresira na godišnjem nivou. Maksimalna nominalna kamatna stopa koja se regresira iznosi do 8%, a period otplate kredita je do 5 godina.

Ukoliko podnosilac zahtjeva realizuje dva ili više kredita ima  pravo na refundaciju  troškova kamata za zbir odobrenog kredita do 100.000,00 KM pod gore navedenim uslovima.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. Rješenje o registraciji djelatnosti;  
  3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema klasifikaciji djelatnosti;
  4. Ugovor s bankom sa anuitetnim planom otplate kredita;
  5. Potvrdu banke o redovnoj otplati kredita, sa obaveznim pregledom obračunatih i uplaćenih kamata za period za koji se regresira kamata;
  6. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko podnosilac zahtjeva nije u sistemu PDV-a dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa);
  7. Dokaz o utrošku kreditnih sredstava (račun, faktura, ugovor).

Zahtjevi sa neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 30.11.2022. godine.

Općina Kakanj će korisniku podsticaja refundirati kamate za cijeli otplatni period, pojedinačno za svaku godinu na kraju kalendarske godine, po dostavljanju potvrde od banke o uplaćenim kamatama.

Poslovni subjekti koji su ostvarili pravo na refundacija kamata za kredite korištene radi ulaganja u registrovanu djelatnost u prethodnim godinama, uz zahtjev prilažu samo potvrdu banke  o uplaćenim kamatama za tekuću godinu sa naznakom broja kredita.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032 771 800 lokal 848.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin