JP “Grijanje”: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („ Službene novine ZDK“ broj: 8/19), člana 5. Pravilnika o radu JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj i Odluke direktora Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada na upražnjeno radno mjesto  br. 2710/2023 od 31.10.2023. godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos (broj:2711/2023 od 31.10.2023. godine), Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

uz uslov probnog rada

I

Oglašava se potreba za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, i to za radno mjesto:

 • Bravar II KV – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.       
 • Osnovna plaća radnika iznosi: 1.115,63 KM.

       Prijem radnika u radni odnos vrši se na puno radno vrijeme.

II

Prijavljivanje na oglas vrši se pismenom prijavom na oglas  koja mora biti svojeručno potpisana od      strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju na oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove:

             Opći uslovi:

 • da je stariji od 18 godina i da ima prebivalište na području BiH,
 • da je državljanin BiH,
 • da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.

             Posebni uslovi:

 • SSS, Srednja stručna sprema KV, srednja Mašinska škola zvanje Bravar
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva

Opis poslova:

 • Učestvuje u izvođenju bravarskih radova prilikom sanacije puknuća u toku sezone grijanja,
 • Utvrđuje uzroke kvara i otklanja kvarove na instalacijama i postrojenjima sistema daljinskog grijanja,
 • Odgovoran za pravilno rukovanje sredstvima rada i postrojenjima,
 • Izvodi bravarske poslove prilikom montaže i demontaže na vrelovodu, toplovodu i toplotnim podstanicama,
 • Vrši obilazak toplotnih podstanica, vrelovoda i toplovoda u sezoni grijanja,
 • Vodi evidenciju parametara u toplotnim podstanicama i odgovoran je za tačnost upisanih podataka,
 • Odgovoran je da prilikom obilaska toplotnih podstanica vrši dopunu toplovodnog sistema i o tome obavještava dispečera,
 • Izvodi radove na unutrašnjim instalacijama grijanja,
 • Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu pretpostavljenog.

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti:

 • pismenu prijavu na javni oglas svojeručno potpisanu, sa kraćom biografijom,
 • izvod iz matične knjige rođenih – rodni list,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrdu o prebivalištu CIPS,
 • svjedočanstvo-diploma o traženoj vrsti stručne spreme,
 • Potvrdu o radnom iskustvu na poslovima tražene stručne spreme izdatu od strane poslodavca kod kojeg je stečeno radno iskustvo ili Uvjerenje o osiguranju izdato od strane nadležne Porezne uprave.

III

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje općih i posebnih uslova navedenih u konkursu (original ili ovjerene fotokopija), ne može biti starija od 6 mjeseci računajući od dana objave javnog oglasa, osim Izvoda iz matične knjige rođenih.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos, i to u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene fotokopije dokumenata neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na intervju. O datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će pismeno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u oglasnoj proceduri.

Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnikom o radu preduzeća. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja. Članovi komisije na intervjuu vrednuju opći dojam kandidata (opće osobine, fleksibilnost, motiviranost i entuzijazam, predznanje o poslu, analitičke sposobnosti i sposobnost iznalaženja rješenja, vještinu komuniciranja, potencijal za usavršavanje, dodatna znanja   i sl.) koje je kandidat iskazao na usmenom razgovoru i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 6 bodova. Ukoliko najmanje dva člana komisije prilikom obavljanja intervjua ocijene da opći dojam kandidata nije zadovoljavajući (opće osobine, fleksibilnost, motiviranost i entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti i sposobnost iznalaženja rješenja, vještinu komuniciranja, potencijal za usavršavanje, dodatna znanja i sl.) tom kandidatu mogu dati opisnu ocjenu „ne zadovoljava“, te se isti ne može uvrstiti na listu uspješnih kandidata.

Konačan izvještaj komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća.

Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa, a dokumenti priloženi uz prijavu na oglas se neće vraćati.

IV

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu ­­­­Oslobođenje, web stranici preduzeća JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača – Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada Kakanj.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu sa naznakom:

Javno preduzeće „GRIJANJE“ Kakanj d.o.o. Kakanj

Ul. Alije Izetbegovića br.51

72 240 Kakanj

„PRIJAVA NA OGLAS

                                               za radno mjesto______________________________

                                                           (navesti puni naziv radnog mjesta iz javnog oglasa)

NE OTVARATI“

                      Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata se neće uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin