JP “Grijanje” Kakanj: Javni oglas za prijem u radni odnos

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16, 89/18, 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („ Službene novine ZDK“ broj: 2/24), i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 1262/2024 od 30.05.2024. godine, raspisuje se sljedeći:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Oglašava se potreba za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, i to za radno mjesto:

 • Elektrotehničar u Odjeljenju za održavanje javne rasvjete, zaštite na radu i održavanju voznog parka – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.       
 • Opis poslova radnog mjesta i osnovna plaća utvrđeni su Pravilnikom o radu JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, odnosno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj.

             Prijem radnika u radni odnos vrši se na puno radno vrijeme.

Kandidati koji se prijavljuju na oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove:

             Opći uslovi:

 • da je stariji od 18 godina i da ima prebivalište na području BiH,
 • da je državljanin BiH,
 • da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.

             Posebni uslovi:

 • SSS, Srednja stručna sprema IV stepen, Tehnička škola: Elektrotehnička
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva
 • Poznavanje rada na računaru, (minimalno MSWord, Excell)
 • da kandidat posjeduje vozački ispit B-kategorije
 • da kandidat posjeduje svjedočanstvo, uvjerenje, potvrdu ili certifikat o osposobljenosti za rukovanje hidrauličnom dizalicom“

Opis poslova:

 • Obavlja stručne i tehničke poslove za rad Odjeljenja održavanja javne rasvjete, zaštite na radu i održavanja voznog parka,
 • Obavlja poslove zamjene rasvjetnih tijela i prateće opreme neophodne za normalno funkcionisanje javne rasvjete,
 • Vrši poslove na održavanju razvodne mreže i ormara,
 • Utvrđuje uzroke kvara i otklanja kvarove na mreži javne rasvjete,
 • Odgovoran je za pravilno rukovanje sredstvima rada,
 • Vođenje evidencije o ispravnosti rasvjetnih tijela,
 • Ažuriranje tehničke dokumentacije vezane za održavanje javne rasvjete,
 • Vrši analizu efikasnosti prema tipu razvodnih tijela,
 • Priprema specifikaciju potrebnog materijala za održavanje rasvjetnih tijela,
 • Obavlja poslove upravljanja vozila sa korpom,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Uz potpisanu prijavu sa jasno naznačenom pozicijom na koju se kandidat prijavljuje na Javni oglas

kandidati su dužni dostaviti:

 • Kraću biografiju sa adresom, kontakt telefonom kandidata i e-mail adresom kandidata.
 • Svjedočanstvo, uvjerenje, potvrdu ili certifikat) o završenoj osposobljenosti za rukovanje hidrauličnom dizalicom,
 • izvod iz matične knjige rođenih – rodni list,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrdu o prebivalištu CIPS,
 • svjedočanstvo-diploma o traženoj vrsti stručne spreme,
 • Potvrdu o radnom iskustvu na poslovima tražene stručne spreme izdatu od strane poslodavca kod kojeg je stečeno radno iskustvo ili Uvjerenje o osiguranju izdato od strane nadležne Porezne uprave.

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje općih i posebnih uslova navedenih u konkursu (original ili ovjerene fotokopija), ne može biti starija od 6 mjeseci računajući od dana objave javnog oglasa, osim Izvoda iz matične knjige rođenih.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti: ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, ne starije od 6 mjeseci.

Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnikom o radu preduzeća. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja. Ukoliko najmanje dva člana komisije prilikom obavljanja intervjua ocijene da opći dojam kandidata nije zadovoljavajući tom kandidatu mogu dati opisnu ocjenu „ne zadovoljava“, te se isti ne može uvrstiti na listu uspješnih kandidata.

Konačan izvještaj komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća.

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu ­­­­Oslobođenje, web stranici preduzeća JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača – Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada Kakanj.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.

Svi kandidati čije su prijave blagovremene, uredne i potpune, o terminu i mjestu održavanja intervjua bit će obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja intervjua, a istu obavijest JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj će postaviti na svoju web stranicu. Protekom roka od pet dana od dostave skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata odnosno postavljanja obavijesti na web stranicu, smatra se da su svi kandidati uredno obaviješteni.

JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj nije odgovorno i ne snosi posljedice neuredne dostave ukoliko su kandidati dostavili pogrešnu e-mail adresu ili ako usljed previše podataka na kandidatovom e-mailu i nedostatku memorije/prostora za pohranu poslani e-mail od strane JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj bude automatski vraćen na e-mail adresu JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj. U tom slučaju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj neće ponovo putem pošte slati obavijest kandidatu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu sa naznakom:

Javno preduzeće „GRIJANJE“ Kakanj d.o.o. Kakanj

Ul. Alije Izetbegovića br.51

72 240 Kakanj

„PRIJAVA NA OGLAS

                                               za radno mjesto______________________________

                                                           (navesti puni naziv radnog mjesta iz javnog oglasa)

NE OTVARATI“

                      Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata se neće uzeti u razmatranje.

                        Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin