Mjesne zajednice

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
MJESNA ZAJEDNICA
PREDSJEDNIK SAVJETA MZ
KONTAKT
Bičer
Šehić Suvad
061/781-304
Bijele vode
Šahinbegović Džemal
061/874-180
Bilješevo
Gadžun Muzafer
061/525 – 578
Bištrani
Lopo Mirsad
062/881 – 458
Bjelavići
Čaluk Sulejman
061/410-171
Brežani
Lopo Haris
061/622 – 956
Brnjic
Delić Ferid
062/450 – 822
Brnj
Talić Hamdo
062/856 – 202
Bukovlje
Alagić Almir
061/755 – 366
Čatići
Šljivić Stjepan
061/176 – 114
Donji Kakanj
Alajbegović Elvedin
061/162 – 182
Dubovo Brdo
Škorić Asim
062/401 – 949
Dumanac
Ajdinović Fakir
061/703-344
Doboj
Hadžić Edin
062/500 – 668
Gornja Ričica
Kubura Vehid
061/623 – 720
Haljinići
Marjan Mijačević
063/109 – 513
Kakanj I
Jašarspahić Tarik
062/277 – 686
Kakanj II
Beganović Samir
061/692 – 195
Koprivnica
Bašić Zihnija
061/ 439 – 319
Krševac
Šahman Safet
061/822 – 695
Kučići
Hardauš Ermin
062/224 – 638
Kraljeva Sutjeska
Kolaković Željko
061/450 – 326
Mramor
Husika Munir
061/196 – 253
Modrinje
Šahinović Rašid
061/968 – 466
Nažbilj
Kovačević Himzo
062/704 – 730
Pope
Karić Elmedin
061/355 – 403
Podgora
Selimović Ekrem
061/954 – 885
Papratnica
Tulić Osman
061/397 – 355
Plandište
Dautbašić Hariz
061/877 – 322
Povezice
Šemić Halim
062/688 – 260
Poljani
Kadrić Aldin
061/287 – 776
Ričica
Karzić Osman
061/525 – 017
Seoce
Begić Ibro
062/173 – 785
Slapnica
Hadžić Mukades
061/779 – 644
Starposle
Šahman Mensur
062/359 – 637
Tršće
Subašić Mustafa
061/307 – 779
Termoelektrana
Tukić Nihad
061/162 – 507
Varda
Vehabović Zemina
061/764 – 972
Vukanovići
Jaković Tihomir
061/971 – 480
Veliki Trnovci
Mušija Vahid
061/534 – 643
Zagrađe
Begić Adem
061/859 – 996
Zgošća
Kubat Almir
063/015 – 913

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin