Najava 10. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 23.09.2021.godine sa početkom u 9:00 sati u sali Općinskog vijeća održati 10. redovnu sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

-usvajanje zapisnika sa 8. i  9. sjednice Općinskog vijeća

-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2021.godine

3.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2021.godine

4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem zahvatu

5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za  2021.godinu

6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra za parcele označene kao k.č.br.656/4, k.č.br.656/3, k.č.br.656/2 upisane u posjedovni list k.o. Doboj

7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Kriterija o dodjeli jednokratnih i novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija /dopunska prava/

8.Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu s kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2020.godinu

9.Davanje saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2021.godinu

10.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Kakanj 

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća:

Kolegij Općinskog vijeća je održao 9. sjednicu 15/09/21 i osim utrvđivanaj dnevnog reda i termina održavanja redovne sjednice Vijeća, razmatrao i sljedeće predstavke:

a)Davanje saglasnosti za izmjenu Regulacionog plana „Romsko naselje Varda“ u vezi zahtjeva MBD Export-import doo Kakanj 
Navedenu informaciju Kolegij Općinskog vijeća je primio k znanju.

b)Informacija o trasi željezničkog transporta „Trstionica“
Informacija o trasi željezničkog transporta „Trstionica“ prosljeđuje se općinskom načelniku, Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša i Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina kako bi zahtjev razmotrili a nakon toga Kolegij izvijestili o mogućim prijedlozima uređenja navedene dionice.
c)Zahtjev Vodnog odbora Jazenac
Zahtjev Vodnog odbora Jazenac Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, Službi civilne zaštite, JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj i JU Dom zdravlja Kakanj na postupanje i razmatranje te traži od istih da prema Kolegiju sačine informaciju o poduzetim mjerama.

d)Zahtjev Willone doo Sarajevo za pomjeranje trase nove saobraćajnice
Zahtjev Willone d.o.o Sarajevo za pomjeranje trase nove saobraćajnice Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na razmatranje te traži da prema Kolegiju sačini informaciju o poduzetim mjerama.

e)Molba Fate Kovač za promjenu naziva ulice Rahmana Kovača
Molbu Fate Kovač za promjenu naziva ulice Rahmana Kovača Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje općinskom načelniku i Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na razmatranje te traži da sačini prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naziva novih ulica općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj 7/19) .

f)Molba „AES promet“ d.o.o. Kakanj
Molbu „AES promet“ d.o.o. Kakanj Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje općinskom načelniku i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša te traži očitovanje po navodima iz dopisa.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin