Najava 11. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 28.10.2021.godie održati 11. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: 

       usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

       komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

       vijećnička pitanja

       vijećničke inicijative

 1.    Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju

2.    Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju antifašista i boraca NOR-a općine Kakanj

3.    Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Irniza Musića iz Kaknja na građevinskom zemljištu

4.    Izvještaj o realizaicji Godišnjeg programa  rada JU za predškolski i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2020/21

5.    Godišnji program  rada JU za predškolski i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2021/22

6.    Prijedlog rješenja o imenovanju Konkursne komisije za provođenje konkursne procedure za članove UO JU „Mladost“ Kakanj

7.    Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o Kakanj

8.    Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o Kakan

 

9.    Prijedlog rješenja o razrješenju Delile Rajkić, predsjednice UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj – na lični zahtjev

Izvještaj o radu Kolegija Općinskog vijeća
Kolegij Općinskog vijeća održao je 10.sjednicu 20/10/21godine i razmatrao sljedeće predstavke i donio sljedeće zaključke: 

a)Vijećnička inicijativa vijećnika Huskića u vezi mjesečne konferencije za medije
Nakon diskusije u kojoj su učestvovali: Dževdet Huskić, Edin Alefendić, Slaven Katičić i Mirsad Tursum, navedena inicijativa je primljena k znanju a Kolegij nije postigao konsenzus da istu uputi Vijeću na izjašnjavanje.

b)Molba „Ta-trans“ d.o.o. Kakanj u vezi javnog poziva Općine Kakanj
Molbu „Ta-trans“ d.o.o. Kakanj Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša na dalje razmatranje i postupanje.

c)Dostava prijedloga za Program rada Skupštine za 2022.godinu
Kolegij Općinskog vijeća navedeni dopis proslijeđuje svim vijećnicima u Općinskom vijeću Kakanj, kao i političkim partijama kako bi, ukoliko imaju neke prijedloge, mišljenja i sugestije iste mogli dostaviti za eventualno uvrštavanje u Program rada Skupštine ZDK.

d)Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju u vezi zahtjeva Willona d.o.o. Sarajevo
Kolegij nije postigao konsenzus u vezi ove predstavke.

e)Odgovor Civilne zaštite na Zaključak Općinskog vijeća 01/1-9-K-322/21 od 19/09/2021
Odgovor je Kolegij primio k znanju.

f)Odgovor JU Dom zdravlja u vezi lokalnog vodovoda Jazenac
Odgovor je Kolegij primio k znanju.

g)Odgovor na Informaciju i prijedlog o trasi željezničkog transporta „Trstionica“
Odgovor je Kolegij proslijedio općinskom načelniku, Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i općinskom pravobraniocu da se očituju u vezi navoda kako bi se sa RMU Kakanj moglo ići dalje sa realizacijom.

h)Odgovor JP „Vodokom“ d.o.o u vezi lokalnog vodovoda Jazenac
Odgovor je Kolegij primio k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin