Najava 28. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 26.04.2023.godine održati svoju 28. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

       razmatranje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća

       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

       komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

       vijećnička pitanja

       vijećničke inicijative

 

1.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

2.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

3.    Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

4.    Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2022.godinu

5.    Prijedlog odluke o izražavanju interesa Općine Kakanj za učešće u projektu „BiH SuTra- Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem u BiH“

6.    Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena komunalne usluge održavanja javne rasvjete

7.    Prijedlog odluke o nagrađivanju učenika i studenata sa područja općine Kakanj

8.    Nacrt odluke o utvrđivanju kriterija, postupka, načina davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova i naseljenih mjesta na području općine Kakanj

9.    Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i budžetskih sredstava Općine Kakanj u skladu s kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2022.godinu

10.  Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2022.godinu

Napomene o radu Kolegija OV

Kolegij Općinskog vijeća je 19/04/2023 održao sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja termina održavanja iste, razmatrao i:

a) Odgovor na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća povodom vijećničke inicijative Safeta Šahmana

Odgovor je Kolegij Općinskog vijeća primio k znanju.

 b) Zahtjev Malak Invest d.o.o. Kakanj  i MZ Bištrani i Brežani za uređenje puta

Zahtjev je Kolegij Općinskog vijeća uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na razmatranje i dalje postupanje.

 c) Molbu Nermine Kaldžija

Kolegij Općinskog vijeća je  molbu proslijedio općinskom načelniku na razmatranje i dalje postupanje. 

Također, Kolegij je donio i zaključak da obrađivač uz prijedlog odluke o utvrđivanju cijena javne rasvjete dostavi i obrazloženje.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin