Najava 39. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 29.03.2024. godine (petak) sa početkom u 09:00 sati u sali Općinskog vijeća, Općina Kakanj, Ulica branilaca 1, održati svoju  39. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

usvajanje zapisnika sa 37. vanredne sjednice i 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

– komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 1. Nacrt odluke o zaštiti izvorišta “Devetaci” Tršće – općina Kakanj sa Elaboratom sanitarno zaštitne zone za izvorište “Devetaci”
 2. Prijedlog odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja općine Kakanj
 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u “Istočnom reviru” pogona “Vrtlište”, lokalitet Stupe
 4. Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2023. godinu
 5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01 – 31.12.2023. godine
 6. Izvještaj o radu JU “Kulturno – sportski centar” Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu
 7. Program rada JU “Kulturno – sportski centar” Kakanj sa finansijskim planom za 2024. godinu
 8. Informacija o stanju sporta na području općine Kakanj za 2023. godinu
 9. Informacija JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj o poduzetim aktivnostima u vezi otvaranja Rudnika olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu Rupice – Juraševac – Brestić Ariatic Metals-a u općini Vareš

   

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin