Najava 7. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 31.05.2021.godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati u maloj sali JU KSC Kakanj održati 7. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

-usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća

komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

1.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026.

2.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje podzemnih kontejnera u Kraljevoj Sutjesci

3.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora bez naknade

4.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2021. godine

5.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Seada Kobilice iz Kaknja

6.Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2020. godine

Izvještaj sa Kolegija Općinskog vijeća:

Kolegij Općinskog vijeća je odžao 6. sjednicu 24.05.2021.godine sa početkom u 15:30 na kojoj je razmatrao sljedeće predstavke:

a)Inicijativu Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u Federaciji BiH za za povećanje minimalne cijene rada

Inicijativa Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u Federaciji BiH prosljeđuje se organima upravljanja JP „Vodokom“ d.o.o.  Kakanj i JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj na razmatranje i postupanje.  

b)Inicijativu mještana MZ Bištrani za izmjenu obilježja/brojeva na kućama

Inicijativa mještana MZ Bištrani za izmjenu obilježja/brojeva na kućama prosljeđuje se općinskom načelniku i Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na razmatranje i postupanje.  

c)Zahtjev Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj za legalizaciju objekta

Zahtjev Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj za legalizaciju objekta prosljeđuje se Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina  na razmatranje i postupanje.  

d)Zahtjev „TA-TRANS“ d.o.o. Kakanj za subvencioniranje

Zahtjev „TA-TRANS“ d.o.o. Kakanj za subvencioniranje prosljeđuje se Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike  na razmatranje i postupanje.  

e)Molbu Joze Pavlovića za ispravku na tabli naseljenog mjesta

Molba Joze Pavlovića prosljeđuje se općinskom načelniku i Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na razmatranje i postupanje.  

f)Molbu PPU „Pčelica i med“ Kakanj za subvencioniranje troškova grijanja

Molba PPU „Pčelica i med“ Kakanj za subvencioniranje troškova grijanja  prosljeđuje se Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj  na razmatranje i postupanje.  

g)Odgovor na zahtjev „Mega Travel“ d.o.o. Kakanj za subvenciju dijela registrovanih redova vožnje

Odgovor je primljen k znanju. 

Također, Kolegij je u okviru razmatranja dnevnog reda za sjednicu donio zaključak: “Kolegij Općinskog vijeća traži od organa upravljanja JU Dom zdravlja Kakanj  da, u skladu sa poslovničkim odredbama i rokovima te Okvirnim programom rada Općinskog vijeća, za  junsku sjednicu Općinskog vijeća pripreme Informaciju o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj sa posebnim osvrtom na epidemiološke prilike usljed pandemije Covid 19 za 2020/2021. godinu.” 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

 

 

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin