Najava 8. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će u srijedu 30/06/21, sa početkom u 9:00 sati, u sali Općinskog vijeća održati 8. redovnu sjednicu  sa sljedećim dnevnim redom: 

-usvajanje zapisnika sa 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća

-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

3.Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta 2022-2024.

4.Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj sa izvještajem vanjskog revizora za 2020.godinu

5.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u MZ Modrinje

6.Prijedlog odluke o razrješenju člana Općinske izborne komisije

7.Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije

8.Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Kakanj sa Izvještajem  o materijalno –finansijskom poslovanju za period 01.01-31.12.2020.godine

9.Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2021.godinu

10.Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i informacija o epidemijama u 2020. godini sa posebnom informacijom o epidemiji Covid 19 u 2020/21

NAPOMENE O RADU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Kolegij Općinskog vijeća je održao 7. sjednicu 23/06/21 i osim određivanja termina sjednice i utvrđivanja prijedloga dnevnog reda razmatrao je i sljedeće predstavke:

 1. Odgovor JP Grijanje na Molbu PPU „Pčelica i med“ Kakanj za subvencioniranje troškova grijanja
  Kolegij je odgovor proslijedio PPU “Pčelica i med” Kakanj i isti primio k znanju.
 2. Odgovor JP Grijanje na akte broj: 04-26-1-82-3 od 5/10/20, broj: 04-26-1-82-8/19 od 18/01/2021 i broj:04-26-1-82—7/19 od 18/01/2021
  Odgovor je primljen k znanju.
 3. Zahtjev MBD Export-Import d.o.o. Kakanj u vezi interesa za kupovinu zemljišta u vlasništvu Općine Kakanj
  Zahtjev MBD Export-Import d.o.o. Kakanj u vezi interesa za kupovinu zemljišta u vlasništvu Općine Kakanj prosljeđuje se općinskom načelniku, Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša i Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina  na razmatranje i postupanje.  

   

 4. Molba Trgošped d.o.o. Kakanj za organizovanjem sastanka
  Kolegij Općinskog vijeća prihavata inicijativu za održavanje sastanka svih predsjednika Klubova koji participiraju u Općinskom vijeću sa, predsjednikom Skupštine društva, Isom Zaimovićem.  Sastanak će se održati u petak u 9:00 sati, a  mjesto sastanka predsjedavajući će koordinirati sa predsjednikom Skupštine, te o tome blagovremeno izvijestiti predsjednike klubova vijećnika koji pariticipiraju u Općinskom vijeću. 
 5. Molba AB Petrola u vezi rješavanja problema sa podzemnim kontejnerima
  Molba AB Petrola u vezi rješavanja problema sa podzemnim kontejnerima prosljeđuje se Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša i Stručnoj službi za poslove općinskog načelnika – Odsjeku za inspekcije na razmatranje i postupanje te JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj na znanje.  
 
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin