Obavijest za korisnike prava i usluga Centra za socijalni rad Kakanj: U toku primjena Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obavještavamo korisnike prava i usluga Centra za socijalni rad Kakanj da je u toku primjena Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:75/21) koji je stupio na snagu 30.9.2021. godine.

Status roditelja njegovatelja pod uslovima utvrđenim ovim zakonom priznaje se jednom od roditelja lica sa invaliditetom sa 100% oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica prve grupe, utvrđenim u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Oštećenje organizma lica sa invaliditetom i pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica utvrđuju se prema nalazu, ocjeni i mišljenju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Roditelju lica sa invaliditetom može se priznati status roditelja njegovatelja ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili ukoliko nije naevidenciji nadležne službe za zapošljavanje, roditelj njegovatelj može priložiti dokaz od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da nije osigurano lice u Jedinstvenomsistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Uz ispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom, status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do njegove 65. godine života.Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o radu, na koju se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje zavrijeme nezaposlenosti.

Status roditelja njegovatelja isključuje pravo lica sa invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica u skladu sa odredbama Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, na osnovu kojeg roditelj njegovatelj ostvaruje ovaj status.

Za sve dodatne informacije korisnici prava i usluga se mogu obratiti JU Centar za socijalni rad Kakanj kao prvostepenom organu.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin