Obavještenje o pokretanju konsultacija o Strateškoj platformi Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021 – 2027. godina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i Uredbe  o izradi Strateških dokumenata u FBiH, Odluke o izradi Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027.godina,  broj: 02/1-9992/20  i Rješenja o imenovanju Općinskog razvojnog tima i tematskih/sektorskih radnih grupa za izradu Strategije razvoja općine Kakanj broj: 02/1-1283/21,  definisani su koraci u izradi strateškog dokumenta.

Shodno gore navedenom Općinski razvojni tim je po važećoj metodologiji pripremio i  sačinio Nacrt  Strateške platforme Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021 – 2027. godina koji predstavlja prvu od ukupno sedam (7) faza u izradi konačnog strateškog dokumenta.

Općina Kakanj  i Općinski razvojni tim pokreću proces konsultacija u narednih 30 dana u okviru kojeg zainteresovane strane imaju mogućnost iskazati primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt Strateške platforme na jedan od sljedećih načina:

  • Putem sljedećih e-mailova: opcinaka@bih.net.ba; i dzenita.kulovic@kakanj.com.ba;
  • U pisanoj formi direktno na protokol Općine Kakanj;
  • Putem pošte na adresu: Općina Kakanj, Ulica branilaca 1, 72 240 Kakanj
  • Na   javnoj raspravi o čijem terminu održavanja će javnost biti naknadno obaviještena.

Dokument je dostupan klikom ovdje

Rok za dostavljanje primjedbi, sugestija i prijedloga na Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021 – 2027. godina je 19.7.2021.godine do 15.00 sati.

Obavijest (pdf)

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin