Poljoprivreda

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj, u saradnji sa partnerskim organizacijama, kontinuirano realizira aktivnosti koje su odnose na finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede poput proširenja mini farmi u oblasti stočarstva, nabavke steonih krava, proširenja i podizanja novih zasada jagodičastog voća, sufinansiranja nabavke poljoprivredne mehanizacije, plastenika i sl. Općina Kakanj izdvaja i značajna novčana sredstva u svrhu podsticaja proizvođačima svježeg kravljem mlijeka, u svrhu podrške plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji, u svrhu proširenja zasada jagodičastog voća

 

Značaj poljoprivrede kao temelj agroindustrijskog kompleksa u cjelini, kao i pojedine metode rješavanja razvojnih protivrječnosti, mijenjaju se u ovisnosti od ukupnog privrednog razvoja određenog proizvodnog regiona ili države u cjelosti. Danas u FBiH, agrarni sektor prate razna ograničenja, koje nepovoljno utječu na efikasnost, umanjuju produktivnost i prinose u sektoru agrara. Ta ograničenja su usitnjenost posjeda poljoprivrednih gospodarstava, izvozna ograničenja, često nekontrolisana vlastita proizvodnja, neuređeno zemljište, nedovoljno korištenje obilatog resursa vode za navodnjavanje, nedostatak mehanizacije i druge opreme, nedovoljan transfer znanja u određenim proizvodnjama, nedovoljna investiciona ulaganja i drugo. Većina navedenih ograničenja aktuelna su i na općini Kakanj, iako je u posljednjih par godina klima za progres agrara na nivou općine Kakanj evidentan.

 

Imajući u vidu nisku akumulativnu sposobnost poljoprivrede jasno je da je u postojećim uslovima teško održiv eventualni profit određene proizvodnje, pa čak i nivo proste reprodukcije. Ipak, resursni temelj općine Kakanj nije dovoljno iskorišten. Rastući indeks starosne dobi poljoprivrednika, nosi sa sobom izraženu depopulaciju ruralnih područja, ali i njeno istovremeno demografsko starenje. Negativni demografski i ekonomski trendovi izraženiji su u ruralnim područjima. Usitnjenost posjeda na porodičnim gospodarstvima je jedan od elemenata koji sputava razvoj specijalizirane (tipizirane) proizvodnje, upotrebu mehanizacije, efikasniju primjenu agrotehničkih mjera, a time se teže sprovodi organizovaniji vid proizvodnje i povećanje prinosa na njima. Poljoprivrednu proizvodnju na općini Kakanj karakterizira naturalna proizvodnja na obiteljskim gospodarstvima za podmirenje prehrambene sigurnosti sopstvene porodice, a manjim dijelom robna (komercijalna) proizvodnja koja uglavnom nije ugovorno vezana sa prerađivačkom industrijom izuzev proizvođača mlijeka, maline i sakupljača ljekovitog bilja i gljiva, te nekih voćnih i povrtnih kultura. 

 

Poljoprivredne površine općine Kakanj su većinom u privatnom vlasništvu 89% od ukupne površine 11.808,51 ha, dok je 11% površine u državnom vlasništvu 1.064,64 ha, odnosno ukupnih poljoprivrednih površina 12.837,15 ha. Ako se uzme u obzir površina raspoloživog obradivog zemljišta oranice i bašte, voćnjaci i livade i procjena trenutnog broja stanovnika, općina Kakanj ima oko 0,33 ha obradivog zemljišta po glavi stanovnika, što je prema standardima iznad minimalnog nivoa koji mogućava
proizvodnju dovoljnu za prehranu stanovništva općine Kakanj. Zemljišni resurs je sigurno najznačajniji prirodni resurs, raspoloživo poljoprivredno zemljište se mora sačuvati i koristiti na najbolji mogući način. Kada se jednom trajno izgubi postaje neobnovljiv resurs.

 

Podsticaji za poljoprivredu

 

Članom 26. Zakona o poljoprivredi navedeno je da jedinice lokalne samouprave mogu osigurati novčane podrške za razvoj poljoprivrede, te je u skladu s tim i u Budžetu Općine Kakanj za 2019. godinu planirano 555.000,00 KM za podsticanje poljoprivredne proizvodnje, što predstavlja kontinuirano izdvajanje iz ukupnog Budžeta Općine za poljoprivredu na podruĉju općine Kakanj.

 

Na ovaj način Općina Kakanj nastoji osigurati što povoljnije uslove za intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje, podsticati poljoprivredne proizvođače kako bi proizveli značajnije količine poljoprivrednih proizvoda za vlastite potrebe i za potrebe tržišta, podsticati organizovanu i kooperativnu proizvodnju i plasman tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda i na taj način omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da se isključivo usmjere na proizvodnju odnosno na kvalitet i kvantitet svojih proizvoda.

 

Ciljevi programa su: formiranje porodičnih gazdinstava, osposobljavanje tržišno orjentisanih proizvođača, intenziviranje postojeće poljoprivredne proizvodnje, značajnije korištenje poljoprivrednog zemljišta i drugih raspoloživih resursa i mogućnost samozapošljavanja.

 

Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu podrazumijeva jednokratne isplate za stimulisanje animalne i biljne proizvodnje, otkup poljoprivrednih proizvoda, podsticaj Savezu poljoprivrednih udruženja i udruženjima poljoprivrednih proizvoĊaĉa sa podruĉja općine Kakanj, zatim finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede, te ostale vrste podsticaja (izvještajno prognozni poslovi, edukacije poljoprivrednih proizvoĊaĉa, medijsko predstavljanje poljoprivrede na podruĉju općine Kakanj, organizovani odlazak poljoprivrednika na sajmove, studijske posjete i dr.)

 

Više informacija o podsticajima za razvoj poljoprivrede možete preuzeti na linku.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin