Preporuka osjetljivim grupama stanovništva da smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rezultati mjerenja na mobilnoj automatskoj stanici za praćenje kvaliteta zraka u vlasništvu Općine Kakanj pokazuju da je 20.12.2022. godine došlo do povećanja koncentracija lebdećih čestica LČ10 i sumpornog dioksida SO2. Izmjerene satne vrijednosti koncentracija sumpornog dioksida SO2 i lebdećih čestica LČ10 mjerene na lokalitetu naselja Doboj-ispred Vatrogasnog doma su u porastu od 20.12.2022. godine, te su s tim u vezi i izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija lebdećih čestica LČ10 dana 20.12.2022. godine iznosile 92 µg/m3 .Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti sumpornog dioksida SO2 istog dana iznosile su 189 µg/m3 . 21.12.2022. godine u 13:00 sati izmjerena satna  vrijednost koncentracija sumpornog dioksida SO2 iznosila je  528µg/m3. S tim u vezi konstatujemo da su prekoračenja graničnih vrijednosti lebdećih čestica i sumpornog dioksida bila evidentna u navedene dane.

Zbog prekoračenih graničnih vrijednosti zagađujućih materija, a obzirom da se prema vremenskoj prognozi sa službene stranice Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) kiša prognozira dana 24.12.2022. godine (subota), preporučuje se osjetljivim grupama stanovništva da smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija zagađujućih materija. Preporuke se posebno odnose na starije osobe, malu djecu, trudnice i hronične bolesnike.

Nadležna služba Općine nije zaprimila prognozu FHMZ o uspostavi stabilne vremenske situacije i pojavi temperaturne inverzije.   

U skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Ze-do kantona“ broj:1/13), nadležna služba Općine Kakanj kontinuirano vrši praćenje kvaliteta zraka i obavještavat će građane o svim eventualnim promjenama, te poduzimati mjere u skladu sa navedenim Planom.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin