Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Šef Stručne službe za poslove Općinskog načelnika: Mahir Sikira, diplomirani ekonomist

Telefon: 032/771-822

Poslove i zadatke obavlja u okviru kabineta/ureda Općinskog načelnika i Odsjeka za inspekcije.

 

Djelokrug rada:

 

 • izvršavanje poslova i radnih zadataka koji proističu iz nadležnosti Općinskog načelnika,
 • praćenje i sprovođenje utvrđene politike i obezbjeđenja izvršavanja zakona iz nadležnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave,
 • saradnja sa Savezom općina i gradova FBiH, međunarodna saradnja, saradnja sa susjednim općinama i višim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti,
 • poslovi informisanja o radu Općinskog načelnika i službi za upravu,
 • saradnja sa štampanim i elektronskim medijima (press konferencije, web-stranica Općine i dr.),
 • uređenje i izdavanje biltena Općine, raznih brošura i publikacija i drugih glasila,
 • poslovi koordinacije sa javnim preduzećima i javnim ustanovama kojima je osnivač Općina,
 • organizuje i vrši sve stručne administrativno – tehničke poslove za potrebe rada Općinskog načelnika u pitanjima iz njegove nadležnosti,
 • priprema sjednice Kolegija Općinskog načelnika, te pomaže u realizaciji zadataka utvrđenih na Kolegiju,
 • ostvaruje stalnu saradnju sa pomoćnicima općinskog načelnika i sekretarom Općinskog vijeća,
 • vodi evidenciju i čuva originale propisa i općih akata koje donosi Općinski načelnik i službe za upravu,
 • prati i pomaže u realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na Općinskog načelnika,
 • ostvaruje stalnu saradnju sa Stručnom službom za poslove Općinskog vijeća u svim pitanjima koja se odnose na obaveze Općinskog načelnika prema Općinskom vijeću,
 • organizuje prijem stranih i domaćih delegacija, privrednih društava, građana i nevladinih organizacija koje prima Općinski načelnik,
 • vrši svakodnevno, u saradnji sa svim službama za upravu, prikupljanje i sređivanje podataka koji se prezentuju preko općinske web – stranice, interneta, web – stranica i ostalih vrsta multimedijske reprezentacije i obezbjeđuje stalno prezentiranje tih podataka,
 • prati rad i prikuplja podatke o radu svih službi za upravu koji su potrebni za informisanje javnosti o njihovim aktivnostima i u saradnji sa rukovodiocima službi za upravu i Općinskim načelnikom informiše javnost o tim aktivnostima,
 • organizuje press konferencije i intervjue Općinskog načelnika ili rukovodioca službi za upravu, kao i njihovo gostovanje na elektronskim medijima,
 • sarađuje sa sredstvima informisanja i daje im potrebne podatke u skladu sa Zakonom koji se odnosi na slobodu pristupa informacijama,
 • vrši prevođenje svih pisanih materijala na engleski i sa engleskog jezika,
 • administrativno-tehnički poslovi za Stručnu službu Općinskog načelnika,
 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti inspekcijskih poslova,
 • vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti komunalne djelatnosti sa eko – policijom,
 • poslovi vozača motornog vozila za potrebe Općinskog načelnika,
 • obavlja i sve druge stručne i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe, kao i poslove koje odredi Općinski načelnik.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin