Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Šef službe: sekretar Općinskog vijeća Ferdo Mijač, diplomirani pravnik

Telefon: 032/771-803

Nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

 

Djelokrug rada:

 

 • osigurava uslove za rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • priprema nacrte i prijedloge i prati provođenje odluka i drugih propisa i drugih općih i pojedinačnih, akata iz nadležnosti Općinskog vijeća,
 • poslovi vezano za odnose sa javnošću i građanske inicijative, informaciono tehnički poslovi (Zakon o slobodi pristupa informacijama),
 • priprema nacrte ugovora u čijem zaključivanju učestvuje Općinsko vijeće,
 • ostvaruje saradnju sa Stručnom službom Općinskog načelnika prilikom pripreme nacrta odluka i drugih općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće u cilju obezbijeđenja metodološkog jedinstva u izradi,
 • prati propise BiH, FBiH i Kantona i ukazuje na mjere koje treba poduzeti iz svoje nadležnosti,
 • daje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz nadležnosti BiH, FBiH i Kantona,
 • prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i stručno obrađuje pitanja koje treba ugraditi u općinske propise,
 • prati provođenje Statuta Općine Kakanj i Poslovnika o radu Općinskog vijeća,
 • pruža stručnu pomoć općinskim vijećnicima u ostvarivanju njihove funkcije,
 • priprema program rada Općinskog vijeća i prati njegovu realizaciju,
 • uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije iz nadležnosti Općinskog vijeća,
 • priprema i organizuje sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • priprema i izdavanje Službenih novina Općine Kakanj,
 • vrši administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove za Općinsko vijeće i njegova radna tijela,
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti ove Službe.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin