Stručno obrazovanje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sufinansiranje projekta „Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku krojenja, šivanja i tkanja“ 

 

Projekat ekonomskog osnaživanja žena će se realizovati u saradnji sa Udruženjem žena općine Kakanj „UŽOK“ kroz obuku krojenja, šivanja i tkanja, a za isti će se angažovati kvalifikovani predavači za ovu oblast.


Podsticajna sredstva namijenjena su za obuku žena sa područja općine Kakanj, nabavku opreme i repromaterijala, te plaćanje troškova predavača/edukatora. Na ovaj način Općina Kakanj nastoji pomoći nezaposlenim ženama sa područja općine Kakanj da pronađu način i povećaju sopstvene šanse za zapošljavanje i tako sebi osiguraju ekonomsku neovisnost.


Realizacija Projekta je planirana tokom godine u trajanju od 4 mjeseca. Po okončanju obuke UŽOK će Općini Kakanj dostaviti izvještaj o utrošku sredstava.

Poboljšanje kvaliteta praktiĉne nastave u Mješovitoj srednjoj školi Kakanj


Podsticajna sredstva sa ove pozicije namijenjena su za sufinansiranje nabavke opreme i repromaterijala, i to u svrhu opremanja kabineta u kome se obavlja praktična nastava u Mješovitoj srednjoj školi Kakanj.


Na ovaj način Općina Kakanj nastoji podržati sistem stručnog obrazovanja učenika na području općine Kakanj koji treba da bude orijentisan na praksu. Opremanje kabineta bi trebalo poboljšati i olakšati izvođenje praktične nastave i učenici bi stekli potrebne vještine koje će moći primijeniti na svojim budućim radnim mjestima.


Projekat će se realizovati u saradnji sa Mješovitom srednjom školom Kakanj.

Program poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika ili angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Program za dodjelu poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika i angažovanje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa završenim VII stepenom stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, koji imaju prebivalište na području općine Kakanj, a nemaju radnog iskustva/staža u struci i koji se primaju kao pripravnici ili lica na stručnom osposobljavanju za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju najduže godinu dana.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin