U 2018. godini Stručna služba za poslove Općinskog vijeća pripremila 11 sjednica Kolegija i 11 redovnih sjednica Vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U 2018.godini, zaključno sa 30.11.2018. godine, Stručna služba za poslove Općinskog vijeća je pripremila u stručnom, administrativnom, operativnom i tehničkom smislu 11 sjednica Kolegija i 11 redovnih sjednica Vijeća. Na sjednicama Kolegija razmatrano je 40 podnesaka i predstavki, nakon čega je Služba sačinila 35 zaključaka i obavijesti o istim. Na 11 sjednica Vijeća Stručna služba je izradila  24 izvornika programa i planova, 7 izvornika budžeta Općine Kakanj, 36 odluka, 3 rješenja po ZUP-u, 34 izvještaja, 10 informacija, 16 akata o imenovanju, te 75 vijećničkih pitanja i 83 vijećničke inicijative.

Također, Služba je u administrativno-tehničkom smislu pratila rad Komisija, učestvovala u provođenju procedura izrade i objave javnih oglasa/konkursa  za imenovanja koja vrši Vijeće.

Zaključno s novembrom 2018. tehnički su pripremljene, odštampane i distribuirane Službene novine Općine Kakanj (11 brojeva). Stručna služba u potpunosti obavlja ove poslove, od prijeloma i lekture teksta do štampanja.

O radu Općinskog vijeća redovno je izvještavana javnost preko web stranice, a osim toga javnosti su dostupna i vijećnička pitanja i inicijative vijećnika, zapisnici sa sjednica i Službene novine Općine Kakanj.

U tehničkom smislu Služba je vijećnicima i javnosti omogućila i elektronski pristup svim dokumentima koje su razmatrali na Vijeću.

U okviru svog djelokruga rada Služba učestvuje i u obilježavanju 15.aprila – Dana općine Kakanj u dijelu organizacije svečane sjednice Vijeća.

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin