U šalter-sali, ili u pošti, ili u banci, građani plaćaju uslugu geometra i za to dobiju povrdu o plaćanju, objavljujemo zvanični tarifnik

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Uvažavajući činjenicu da građani Kaknja često trebaju uslugu geometra čiji je rad u nadležnosti Općine Kakanj, a u želji da građani budu upoznati sa cjenovnikom usluga koje se odnose na rad geometara, objavljujemo tarifnik koji sadrže nazive usluga i cijenu koju plaćaju građani.

Cijene ove vrste usluga usvojili su federalni organi, dakle Općina Kakanj nije određivala cijene, ali je dužna postupati prema odlukama viših nivoa vlasti.

Izdvajamo spisak i zvanični i jedini važeći cjenovnik najčešće traženih usluga koje se odnose na rad geometara:

Red. brojNAZIV POSLAJedinica mjereCijena(KM)
1Pokazivanje nespornih granica parcela na terenu u površini do 3000 m2150
2Identifikacija parcele sa uviđajem na terenu50
3Izrada prijavnog lista po zahtjevu, po jednoj parceli10
4Cijepanje parcele novog stanja240
5Cijepanje parcele-za svaku sljedeću parcelu novog stanja100
6Uplana stambenog objekta185
7Uplana stambenog objekta-za svaki sljedeći individualni objekat na istoj parceli65
8Uplana poslovno-privrednog objekta350
9Uplana poslovno-privrednog objekta-za svaki sljedeći poslovno-privredni objekat na istoj parceli100
10Provođenje rješenja o nasljeđivanju i ugovora po ispravi60
11Prepis posjedovnog lista8
12Kopija katastarskog plana sa opisom parcele11
13Kopija katatarskog plana sa opisom parcele –za svaku susjednu parcelu4
14Identifikacioni list (stari-novi premjer) za jednu parcelu4
15Uvjerenje iz katastarskog operata5
16Obilježavanje regulacione linije za individualnu gradnju-prenošenje na teren podataka iz urbanističkih planovaobjekat100
17Obilježavanje građevinskih parcela i objekata za individualnu gradnju-prenošenje na teren podataka iz urbanističkih planovaparcela200
18Obilježavanje građevinskih parcela za privredne i kolektivne objekte-prenošenje na teren podataka iz urbanističkih planovaparcela350

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin