Zabilježeno povećanje koncentracija lebdećih čestica u zraku: Preporuka osjetljivim grupama stanovništva

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rezultati mjerenja na mobilnoj automatskoj stanici za praćenje kvaliteta zraka u vlasništvu Općine Kakanj pokazuju da je od 31.01.2023. godine došlo do povećanja koncentracija lebdećih čestica LČ10.

Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija lebdećih čestica LČ10 na lokalitetu naselja Doboj-ispred Vatrogasnog doma, dana 31.01.2023. godine su iznosile 69 µg/m3 , a dana 01.02.2023. godine iznosile 56 µg/m3 i imaju trend rasta. S tim u vezi konstatujemo da su prekoračenja graničnih vrijednosti lebdećih čestica bila evidentna u navedene dane.

Zbog prekoračenih graničnih vrijednosti zagađujućih materija, a obzirom da prema vremenskoj prognozi dostavljenoj od Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), poboljšanje kvaliteta zraka se očekuje u subotu (04.02.2023. godine), preporučuje se osjetljivim grupama stanovništva da smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija zagađujućih materija. Preporuke se posebno odnose na starije osobe, malu djecu, trudnice i hronične bolesnike.

U skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Ze-do kantona“ broj:1/13), nadležna služba Općine Kakanj kontinuirano vrši praćenje kvaliteta zraka i obavještavati će građane o svim eventualnim promjenama i poduzimati mjere u skladu sa navedenim Planom.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin