Zdravstvo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

J.U. „Dom zdravlja“Kakanj je jedina javna zdravstvena ustanova na području općine Kakanj, koja pruţa primarnu zdravstvenu zaštitu i konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu i prevenciju i promociju zdravstvene zaštite, te u okviru svoje djelatnosti nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva općine Kakanj, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom na načelima sve.

 

U JU “Dom zdravlja” Kakanj dostupna je zdravstvena zaštita za sve naše građane bez obzira na vjeru, rasu, spol ili neko drugo obilježje. Mi nastojimo pružiti adekvatnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu svim građanima. Uz konstantna ulaganja u nabavku i osavremenjavanje opreme želimo pratiti savremena medicinska dostignuća i tako olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti našim pacijentima.

Putem mreže ambulanti porodične medicine JU “Dom zdravlja” Kakanj građani Kaknja ostvaruju svoje pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i putem ostalih ambulanti.

 

Pored primarne zdravstvene zaštite građanima se pruža i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita. Određene specijalističko-konsultativne usluge pružaju naši specijalisti (oftalmolog, neuropsihijatar, internista, dermatovenerolog, pedijatar, fizijatar, radiolog, pneumoftiziolog, specijalisti stomatoloških disciplina, specijalisti: medicine rada i urgentne medicine, ginekolog), dok ostale usluge pružaju specijalisti iz KB Zenica (hirurg, otorinolaringolog, ortoped…)

 

Pored JU “Dom zdravlja” Kakanj na području općine Kakanj djeluju i privatne poliklinike, privatne zdravstvene ustanove, ustanove za kućnu njegu, kao i privatne stomatološke ordinacije. 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin